Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум) 
Изследователски проект KP-06-N50/4 30.11.2020 от Национален фонд „Научни изследвания“ 

ИзпълнителиКирило-Методиевски научен център и Институт по математика и информатика, Българска академия на науките
Координатор на изследователския екип: Марко Скарпа
Екип: Марко Скарпа, Веселка Желязкова, Елисавета Мусакова, Вася Велинова, Ива Трифонова, Милена Давидович, Констанца Бурлаку, Марта Рипаранте, Десислава Панева-Маринова, Радослав Павлов, Максим Гойнов, Йордан Стойков

Целта на проектното предложение е събирането на данни от първични средновековни писмени източници и тяхното предоставянето на научната общност като надежден инструмент за определяне на произхода, дефинирането и систематизирането  на съхранените в книгохранилищата днесръкописи от гледна точка на техните палеографски особености. За осъществяването на тази голяма цел проектът е съсредоточен върху издирването на нови и обединяването им с налични данни, които ще способстват методите за надеждна идентификация на конкретни книжовници на средновековни текстове, а за основна са приети сведенията за южнославянските кописти от XIV век ‒ един особено важен период за културноисторическото развитие на Балканите, оказало влияние върху културните процеси на територията на цяла Европа. Събраните данни от оригинални славянски ръкописи ще бъдат обработени, анализирани и с публичен достъп чрез специалносъздаден онлайн реперториум. Този реперториум ще бъде изграден въз основа на стабилна теоретична основа и работещ научен методологичен подход, с каквито към момента съвременната славистична медиевистична наука не разполага. В научноизследователски аспект събирането и класифицирането на необходимите данни за достоверна идентификация на реални средновековни калиграфи ще изведе нови знания за устройството и дейността на самите калиграфски школи или местни ателиета, в които те са се образовали и са работили.

Последните събития