Лятната школа по славянска палеография се организира от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. В сътрудничество с Института по математика и информатика при Българската академия на науките, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ предлагаме на участниците уникалната възможност да получат практически опит в областта на славянската палеография в съответствие с най-новите методи на анализ и изследователски подходи.

Лятната школа ще се проведе от 22 до 27 юли в София, България. Мероприятията ще бъдат организирани в няколко академични институции в София. Сутрешните лекции ще бъдат посветени на славянския исторически и културен контекст, както и на славянската палеография, а след обяд ще се проведат практически занятия, посветени на южнославянските почерци. След уводната сесия ще има сесия за напреднали, която предполага активното участие на студентите в палеографската изследователска работа над няколко южнославянски ръкописа от XIV век.

The Slavic Palaeography Summer School is organised by the Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences and is funded by the National Scientific Programme “Development and Recognition of Bulgarian Studies Abroad”. In collaboration with the Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences, the Centre for Slavo-Byzantine Studies “Prof. Ivan Dujčev” and the SS. Cyril and Methodius National Library, we offer the participants a unique opportunity to gain hands-on experience working in the field of Slavic Palaeography according to its latest analysis methods and study approaches. 

The Summer School will take place from 22 to 27 July in Sofia, Bulgaria. Our daily activities will be hosted by several academic institutions and will see a series of morning lectures related to Slavic historical and cultural context and Slavic palaeography, followed by afternoon workshops focusing on South Slavic handwritings. This introductory section on Slavic palaeography will be followed by an advanced section involving the active participation of students through palaeographic research work on several 14th-century South Slavic manuscripts.

Летняя школа по славянской палеографии организована Кирилло-Мефодиевским научным центром Болгарской академии наук и финансируется Национальной научной программой «Развитие и продвижение болгаристики за рубежом». В сотрудничестве с Институтом математики и информатики Болгарской академии наук, Центром славяно-византийских исследований им. профессора Ивана Дуйчева и Национальной библиотекой им. святых Кирилла и Мефодия мы предлагаем участникам уникальную возможность получить практический опыт в области славянской палеографии в соответствии с ее новейшими методами анализа и подходами к изучению.

Летняя школа пройдет с 22 по 27 июля в Софии, Болгария. Наши ежедневные мероприятия будут проходить в нескольких академических учреждениях. Утренние лекции будут посвящены славянскому историческому и культурному контексту и славянской палеографии, а после обеда пройдут практические занятия, посвященные южнославянским почеркам. За вводным разделом по славянской палеографии последует продвинутый раздел, предполагающий активное участие студентов в палеографической исследовательской работе над несколькими южнославянскими рукописями XIV века.

Заявка за участие в Лятната школа

Лятната школа, включваща уводна сесия и сесия за напреднали, е отворена за студенти и докторанти, а също и за млади учени, които се интересуват от славистика. Необходимо е добро знание на английски и руски език, тъй като всички мероприятия ще се провеждат на тези езици. Необходими са и базови познания по старобългарски език.

Обърнете внимание, че количеството на местата в Лятната школа е ограничено до 15. Одобрените кандидати ще получат финансова подкрепа, покриваща разходите за обучение, нощувки (ако студентът не живее в София), обяд и напитки, както и допълнителни материали за семинарите. Участниците сами поемат транспортните разходи до София и обратно, както и разходите от личен характер.

Call for Summer School

The Summer School, which includes both the introductory and advanced sections, is open to undergraduate and postgraduate students as well as young researchers interested in Slavic Studies. A good knowledge of English and Russian languages is essential, for all activities will be conducted in these languages. Some background knowledge of Old Church Slavonic is also expected.

Please note that there will be limited spaces for the Summer School and that only 15 students will be accepted. For those who will be selected, scholarships are provided and they will cover the cost of tuition, accomodation (only if the student is not living already in Sofia), daily lunch and refreshments, and additional tools for the afternoon workshops. Participants are asked to cover their travel cost to and from Sofia as well as their personal daily expenses. 

Заявка на участие в Летней школе

Летняя школа, включающая вводную и продвинутую секции, открыта для студентов и аспирантов, а также молодых исследователей, интересующихся славистикой. Необходимо хорошее знание английского и русского языков, так как все мероприятия будут проводиться на этих языках. Необходимы и базовые познания по старославянскому языку.

Обратите внимание, что количество мест в Летней школе ограничено до 15. Для тех, кто будет отобран, предоставляется финансовая поддержка, которая покроет расходы на обучение, проживание (только если студент не живет в Софии), ежедневный обед и напитки, а также дополнительные материалы для дневных семинаров. Участников просят оплатить проезд до Софии и обратно, а также личные ежедневные расходы. 

Заявка за участие в секцията за напреднали

Последните три дни (25–27 юли) на Лятната школа са отворени за преподаватели и за всички изследователи, които се интересуват от проблемите на палеографията, както и за всички участници в предишната Лятна школа. Ще може да се участва както лично, така и онлайн по Zoom.

В тази секция ще бъде представен използвания в момента метод за дигитален палеографски анализ и ще бъдат организирани практически занятия за неговото прилагане. Ще бъдат разгледани конкретни случаи от български и сръбски ръкописи, като анализът ще протече в изследователски групи под ръководството на координаторите на Лятната школа.

Обучението е безплатно, но участниците, подали заявка за секцията за напреднали, ще трябва сами да поемат пътните разходи до София и обратно, а също така нощувките и разходите от личен характер.

Call for advanced studies section of the Summer School

The advanced section will be during the last three days (25-27 July) of the Summer School and it is also open to professors and all the researchers interested in the discipline, as well as to all the participants of the first edition of the Summer School. It will be possible to participate in attendance in Sofia or online via a Zoom link.

In this section, the method of digital palaeographic analysis currently in use will be presented and practical workshops will be organised for its application. Concrete cases of Bulgarian and Serbian manuscripts will be considered, with the analysis being organised in research groups supervised by the summer school coordinators.

There are no tuition fees, but participants who apply only to this advanced section are asked to cover their travel cost to and from Sofia as well as their accommodation and personal daily expenses.

Заявка на участие в продвинутой секции Летней школы

Последние три дня (25-27 июля) Летней школы открыты для профессоров и всех исследователей, интересующихся данной дисциплиной, а также для всех участников первого выпуска Летней школы. Принять участие можно будет как в Софии, так и онлайн через Zoom-связь.

В этой секции будет представлен используемый в настоящее время метод цифрового палеографического анализа и организованы практические семинары по его применению. Будут рассмотрены конкретные случаи болгарских и сербских рукописей, а анализ будет проводиться в исследовательских группах под руководством координаторов летней школы.

Обучение не оплачивается, но участники, подавшие заявку только на эту продвинутую секцию, должны оплатить свой проезд до Софии и обратно, а также проживание и личные ежедневные расходы.

Информация за заявката

Ако желаете да подадете заявка за участие в един от двата курса, необходимо е да попълните формуляра: https://forms.gle/a17pTt2J3gwf1RQh9, който включва мотивационно писмо и научна биография. Моля, включете информация за вашите изследователски интереси и за това как академичният ви профил съответства на тематиката на Лятната школа. Непълни заявки няма да бъдат разглеждани.

Application information

In order to apply to one of the two Calls listed, it will be necessary to fill in the form: https://forms.gle/a17pTt2J3gwf1RQh9, which includes uploading a letter of motivation and an academic Curriculum Vitae. Please include information such as your research interests and how your academic profile fits within the scope of the Summer School. Incomplete applications will not be considered.

Информация о заявке

Для того чтобы подать заявку на участие в одном из двух перечисленных курсов, необходимо заполнить форму: https://forms.gle/a17pTt2J3gwf1RQh9, которая включает в себя загрузку мотивационного письма и академической биографии. Пожалуйста, включите информацию о ваших исследовательских интересах и о том, как ваш академический профиль соответствует тематике Летней школы. Неполные заявки рассматриваться не будут.

Краен срок за подаване на заявките: 20 юни 2024 г.

Обявяване на резултатите: 30 юни 2024 г.

Application deadline: 20 June 2024

Application outcome: 30 June 2024

Крайний срок подачи заявок: 20 июня 2024 г.

Результат подачи заявок: 30 июня 2024 г.

доц. д-р Марко Скарпа
проф. д-р Елисавета Мусакова
проф. дфн Вася Велинова
проф. д-р Веселка Желязкова
доц. д-р Ива Трифонова
проф. д-р Десислава Панева-Маринова
ас. Максим Гойнов
докторант Милена Давидович
докторант Марта Рипаранте

Ass. Prof. PhD Marco Scarpa
Prof. PhD Elissaveta Moussakova
Prof. Vasja Velinova DSc
Prof. PhD Veselka Zhelyazkova
Ass. Prof. PhD Iva Trifonovа
Prof. PhD Desislava Paneva-Marinova
Ass. Maksim Goynov
PhD student Milena Davidović
PhD student Marta Riparante

доц. д-р Марко Скарпа
проф. д-р Елисавета Мусакова
проф. дфн Вася Велинова
проф. д-р Веселка Желязкова
доц. д-р Ива Трифонова
проф. д-р Десислава Панева-Маринова
ас. Максим Гойнов
аспирант Милена Давидович
аспирант Марта Рипаранте

За допълнителна информация може да се свържете с нас на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

For further information, please contact the following email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по следующему электронному адресу: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.