ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ЦЕЛ 1

Създаване на единна база данни за южнославянските книжовници от XIV век чрез:

  • проучване на всички съществуващи фондове, в които се съхраняват южнославянски ръкописи, написани през XIV век;
  • преразглеждане на знанията за южнославянските книжовници от XIV век чрез прилагане на доказани теоретични знания и подходящ научен и методологичен апарат;
  • изследване на палеографските особености на ръкописите - идентификация на почерците на копистите, определяне на произхода на южнославянските преписвачи и мястото на тяхната работа.

 

ЦЕЛ 2

Картографиране на южнославянски скриптории от XIV век от:

  • изследване на структурата на писарските работилници, тяхната организация и условия за умножаване на ръкописи сред южните славяни в духовния климат на XIV век;
  • определяне на мястото и / или духовния кръг на работа на отделни книжовници и групи книжовници през XIV век на Балканите;
  • изучаване на влиянието на държавната политика на балканските владетели върху формирането и укрепването на отделни скриптории от XIV век.

 

ЦЕЛ 3

Представяне на получените резултати за южнославянски писачи и скриптории от ХІV век чрез:

  • публикуване на изследвания на членове на проекта за южнославянски книжовници и скриптории от ХІV век;
  • създаване на уникално по рода си хранилище на южнославянските книжовници от ХІV век чрез употребата на нови методологически подходи;
  • проектиране на цифрова карта със скриптории.