ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Кирило-Методиевски научен център и Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

КООРДИНАТОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП: Марко Скарпа

ЕКИП: Марко Скарпа, Веселка Желязкова, Елисавета Мусакова, Вася Велинова, Ива Трифонова, Милена Давидович, Констанца Бурлаку, Марта Рипаранте, Десислава Панева-Маринова, Радослав Павлов, Максим Гойнов, Йордан Стойков.

МАРКО СКАРПА
доцент д-р, Кирило-Методиевски научен център към Българската академия на науките

Доц. д-р Марко Скарпа е с дългогодишни научни интереси към средновековните ръкописи, особено южнолавянски от XIV век; той има както богат опит в ползването на цифрови бази данни за славянски ръкописи, така и богат преподавателски опит в областта на старобългаристиката и източноправославната култура, реализиран в България и чужбина; ползва се с голям международен авторитет и има отлични умения в координацията на работа на екипа.

имейл: marco.kmnc@gmail.com


ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА
Проф. д-р, Кирило-Методиевски научен център към Българската академия на науките

Научните интереси на проф. д-р Веселка Желязкова са в областта на кирилометодиевистиката, библеистиката, средновековната славянска и византийска текстология и преводаческа практика, издаването на средновековни текстове, славянската историческа лексикология, лексикография и терминология, кирило-методиевската библиография. По посочената проблематика тя има издадени 6 книги (в съавторство) и над 50 статии. Член е на Библейската комисия при Международния комитет на славистите.  Главен редактор е на списание Palaeobulgarica, член е на редколегията на „Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. Серия 6. Языкознание“ и на редакционния съвет на списание „Человек: образ и сущность“.

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЕЛИСАВЕТА МУСАКОВА

В своите изследвания тя разглежда украсата на българските средновековни ръкописи, които я водят към своите византийски образци и към специализиране в славянската палеография и кодикология. Декоративните композиции на псалтирите и изборните евангелия са сред любимите ѝ теми, както и въпросите за „визуалността“ на ръкописите, постигната с аниконични средства, т.е. с орнаментите. Редица нейни статии разглеждат методите на работа на отделни писачи, особено на онези от тях, които сами украсяват своите преписи. Хронологичният обхват на нейните изследвания е от Х до края на ХVІІ век. Тя е хоноруван преподавател в Националната художествена академия и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ВАСЯ ВЕЛИНОВА

Проф. дфн Вася Велинова е специалист в областта на палеографското, кодикологическо и палеографско описание на средновековните славянски ръкописи. Работила е с няколко неизвестни ръкописни сбирки, резултат от което са аналитичните им описи, осъществени с авторски колективи. Участвала е също така в изготвянето на двата тома с описание на нотираните славянски и двуезични ръкописи от сбирката на Рилския манастир. Автор е на статии в областта на славянската палеография. Води лекционен курс за студенти в Магистърската програма „Старобългаристика“, посветен на проблемите на славянските средновековни ръкописни книги в контекста на гръцката традиция. Успешно е провела няколко свободно избираеми курса като „Изкуството на ръкописната книга през Средновековието“, „Увод в кирилската палеография“ и др.


ИВА ТРИФОНОВА

Научните й интереси са насочени към всестранното изучаване и публикуването на южнославянски средновековни текстове. Специализирала е в изучаването на библейски и парабиблейски текстове в Института по славистика във Виена (Австрия) и Свободния университет в Берлин (Германия). Има и преподавателски опит по проблематиката. От 2008 г. работи в Кирило-Методиеския изследователски център към Българската академия на науките. В момента тя участва в редица национални и международни изследователски проекти и форуми, посветени на средновековната славянска култура.

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


МИЛЕНА ДАВИДОВИЧ
Изследовател, Институт за балканистика при Сръбската академия за науките и изкуствата
Докторант по сръбска литература, Филологическия факултет на Белградския университет

Работно заглавие на дисертацията: Средновековна кирилска скриптория на Балканите преди края на XV век.
За своята докторска дисертация тя си е поставила следните цели: да идентифицира писачите на средновековни кирилски текстове, да локализира средновековните центрове на кирилската грамотност, да начертае карта на балканските скриптории и да проучи по-широко литературната дейност, която се развива в тях. В тази връзка тя се опитва да хвърли светлина върху отношенията между различни средновековни институции на Балканите. Тя също се интересува от историята на славянските средновековни текстове и социално-историческите обстоятелства, при които те се появяват и променят с течение на времето.

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


КОНСТАНЦА БУРЛАКУ
Докторант по Славянска филология в Оксфордския университет

Работно заглавие на дисертацията: Превод и разпространение на румънски и славянски литургични книги във Влашко, Трансилвания и Молдова.
За своята докторантура тя разглежда превода на някои библейски книги (текста  на Псалтира и Деянията на апостолите) от църковнославянски на старорумънски. Освен че прави филологически анализ на тези текстове, тя също така проучва и историческия и културен контекст на района северно от Дунав през XVI-XVII век. Нейното намерение е да разбере по-добре разпространението на религиозните книги в земите на Трансилвания, Влашко и Молдова, тяхната текстова традиция и връзката им със заобикалящите ги културни среди.

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


МАРТА РИПАРАНТЕ
Магистрант по Съвременни, постколониални и сравнителни литератури в Болонския университет

Тя започва да изучава славянска филология и палеославистика в своята бакалавърска програма в Университета в Месина, като се фокусира върху анализа и превода на новгородските брезови грамоти от XIV век. Понастоящем, във връзка с магистърската степен, която тя посещава в Болонския университет, цели да задълбочи своите познанията по палеография, история на дипломатиката, палеославистика, старите и съвременните литератури.

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ДЕСИСЛАВА ПАНЕВА-МАРИНОВА
Доцент д-р Десислава Панева-Маринова, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

Доц. д-р Десислава Панева-Маринова е ръководител на секция „Математическа лингвистика“ в Института по математика и информатика на БАН. Основни научни интереси: услуги за цифрови библиотеки; технологии, основани на знания и Семантичен уеб; електронно обучение; взаимодействие между човека и компютъра; персонализация и адаптация. От 1995 е основен участник в 15 национални и международни проекта, научен ръководител е на 7 докторанти, лектор в български университети и др. Тя има над 120 публикации в списания и сборници с доклади на научни конференции, 2 книги и повече от 250 цитирания. Участва в разработването на 6 системи за управление на цифрово културно съдържание и 2 сериозни образователни игри.


РАДОСЛАВ ПАВЛОВ
Проф. д-р Радослав Павлов, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

Проф. д-р Радослав Павлов е работил като заместник-директор (2007 - 2017)  и ръководител на секция „Математическа лингвистика“ (1984-2012) в Института по математика и информатика на БАН.
Основни научни интереси: езикови технологии; технологии, основани на знания, технологии за управление на знания; семантична обработка на информация; алгоритми; електронно обучение. През последните години той е бил ръководител на 9 национални и международни проекта. Публикувал е 5 книги. Има над 170 публикации - глави в монографии, рецензирани статии за списания и сборници на научни конференции. Има над 250 цитирания.


МАКСИМ ГОЙНОВ
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

Неговият принос, като част от екипа на секция „Математическа лингвистика“ към ИМИ-БАН, е свързан с участието му в редица проекти и дейности, свързани с развитието на иновации и технологии в сферата на опазването, представянето и популяризирането на обекти, част от културното ни и историческо наследство.

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ЙОРДАН СТОЙКОВ
докторант в Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Основни научни интереси: цифрови библиотеки, процеси за търсене на данни, бизнес информационни системи и средства. Има повече от 10 публикации в списания и доклади за конференции.